Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 8. 2019

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Knihovna

Knihovna

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Pustevny, pohled do údolí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 131
TÝDEN: 1500
CELKEM: 393834

Obsah

Prázdninová otevírací doba:

 

V červenci a srpnu bude knihovna otevřena každé úterý od 12:00 hod do 15:00 hod.

V jinou dobu mě můžete kontaktovat telefonicky, domluvíme se a já přijedu.

Přeji všem krásné léto

Vaše knihovnice Kateřina

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

Obecní knihovny Dírná

 

V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Dírné,vydané na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 11.7.2002 a podle §4, odst.6 zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon), se vydává tento knihovní řád:

 

 

I.Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Obecní knihovna v Dírné je knihovnou základní ve smyslu §3 a 12 zákona č.257/2001 Sb.(knihovní zákon) a poskytuje rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2,4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné a knihovnické služby tak, jak jsou vymezeny v

příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby

b) meziknihovní služby

c) informační služby: - ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

- informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

- přístup na internet

d) ostatní služby: - výchovné, vzdělávací a zábavné akce pro uživatele ( pořádaní přednášek, besed, výstav a jiných kulturní akcí)

- roznáška knih pro osoby se zdravotními problémy

2. Veřejné knihovnické a informační služby uvedené v odst.1 jsou poskytovány bezplatně.

3. Za služby poskytované v souladu s §4, odst. 2 - 4 knihovního zákona je knihovna oprávněna

požadovat úhradu do výše skutečně vynaložených nákladů.

4. Veškeré finanční úhrady od čtenářů jsou knihovnou účtovány podle Ceníku, který je přílohou

tohoto Knihovního řádu.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl.3

Registrace uživatele

 

1. Uživatelem (čtenářem) knihovny se může stát každá fyzická osoba. Čtenář mladší 15-ti let se

souhlasem rodičů či zákonného zástupce.

2. Knihovník vyžaduje k registraci základní údaje (jméno, příjmení, věk, kontaktní údaje jako

telefonní číslo nebo bydliště)

3. Osobní údaje čtenářů jsou zpracovávány v souladu s ustanovením zákona č.101/2000 Sb.

 

 

 

Čl. 4

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

 1. Čtenář je povinen používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

 2. Čtenáři je zakázáno restartovat počítač, měnit nastavení, kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 3. Se souhlasem knihovníka může čtenář kopírovat na svá paměťová média informace z internetu.

 4. Čtenářům není povolen přístup k internetovým aplikacím propagujícím násilí, rasovou či etnickou nesnášenlivost a pornografii.

 5. Čtenář je plně odpovědný za škody, které by knihovně vznikly jeho neodbornou manipulací s výpočetní technikou a programovým vybavením, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 6. Získané informace a dat slouží výhradně k osobní potřebě čtenáře a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 7. Čtenář je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat v souladu se zákonem č.121/2000Sb., autorský zákon.

 

Čl.5

Povinnosti čtenářů a návštěvníků knihovny

 

 1. Uživatelé knihovny jsou povinni řídit se Knihovním řádem, dodržovat pokyny knihovníka a opatření k ochraně knihovního fondu a majetku knihovny.

 2. Dále jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek, neobtěžovat a neomezovat svým chováním ostatní návštěvníky knihovny.

 3. Nevynášet knihovní dokumenty z fondu knihovny bez příslušného záznamu ve výpůjční evidenci.

 

 

III. Výpůjční řád

Čl.6

 

 1. Knihovna zpřístupňuje knihovní fond půjčováním knihovních dokumentů z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních výpůjček nebo prostředictvím výměnných souborů. Meziknihovní výpůjční službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele (čtenáře) podle §14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č.88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR, za úhradu stanovenou v Ceníku.

 2. O způsobu zapůjčení rozhoduje knihovník.

 3. Výpůjční lhůta je 4 týdny. Nežádá-li vypůjčený dokument jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem nejvíce 3x prodloužena.

 4. Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele o možnosti vyzvednutí publikace.

 5. Při meziknihovní výpůjční službě je čtenář povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou.

 6. Čtenář ručí za vypůjčenou publikaci po celou dobu výpůjčky a je povinen ji vrátit v takovém stavu v jakém ji převzal.

 7. Ve vlastním zájmu si má čtenář publikaci prohlédnout při vypůjčování a případné poškození ihned ohlásit knihovníkovi, jinak odpovídá za každé poškození a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl.7

Ztráty a náhrady

 

 

 1. Pokud čtenář nevrátí publikace ve stanovené lhůtě, může knihovna žádat poplatek za vymáhání ve výši nákladů, které tím knihovně vznikly.

 2. Ztrátu nebo poškození dokumentu musí čtenář hlásit knihovně bezodkladně a nahradit škodu.

 3. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu nebo obstaráním náhradního výtisku, popřípadě peněžitou náhradu v ceně dokumentu. Knihovna může vyžadovat i uhrazení všech nákladů, které knihovně vznikly v souvislosti se ztrátou nebo opravou.

 4. Jestliže uživatel nedodržuje opatření podle Čl.5 odstavce 1-3, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

 

Vyjímky z ustanovení Knihovního řádu povoluje knihovník.

Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi nebo OÚ Dírná.

Nedílnou součástí Knihovního řádu je příloha Ceník služeb.

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dne15.3.2018 s platností na dobu neurčitou.

 

 

 

Projednáno v zastupitelstvu dne.15.3.2018

 

 

 

Jana Vacková

starostka obce Dírná

 

 

CENÍK

Příloha Knihovního řádu Dírná

 

 

 

Ceník kopírování:

 

 

Tisk z internetu : 1 strana 2,- Kč

 

Kopie černobílá: 1 strana A4 2,- Kč

 

oboustranně 4,- Kč

 

Kopie barevná : 1 strana A4 5,- Kč

 

 

 

 

 

Ostatní finanční úhrady

 

 

Meziknihovní výpůjčky : úhrada poštovného dle ceníku České pošty

 

Náhrada za poškození nebo ztrátu: ve výši nákladů spojených s opravou nebo ve výši ceny

dokumentu